پرینت

آزمایشگاه های همکار

 

1 آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان لاله ( تهران)
2 آزمایشگاه درمانگاه حکیم (خادم آباد شهریار)
3 آزمایشگاه پردیس (شهرک پردیس دماوند)
4 آزمایشگاه دکتر صابونی (تویسرکان)
5 آزمایشگاه دکتر شفیعی (دزفول)
6 آزمایشگاه کلینیک اتکا (تهران)
7 آزمایشگاه خاتم الانبیا (همدان)
8 آزمایشگاه آریا (اصفهان)
9 آزمایشگاه امام حسین (همدان)
10  آزمایشگاه دکتر فلاح (تهران)
11  آزمایشگاه دکتر شهیدی (ساری)
12  آزمایشگاه پارسا (باغ ملک اهواز)
13   آزمایشگاه کیان پارس (اهواز)
14  آزمایشگاه بیمارستان مهرگان (کرمان)
15  آزمایشگاه دکتر ایلاقی (قائم شهر)
16  آزمایشگاه بهار (ساری)
17   آزمایشگاه دی (ساری)
18  آزمایشگاه پارسیان (ساری)
19   آزمایشگاه دکتر هدایتی (قائم شهر)
20 آزمایشگاه دقیق (چالوس)
21 آزمایشگاه فروردین (تهران)
22 آزمایشگاه رفاه (کرمانشاه)
23 آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکترمحسنی (ابهر)
24   آزمایشگاه آلبرت (تهران)
25   آزمایشگاه پردیس (مشهد)
26   آزمایشگاه دانش (قزوین)
27 آزمایشگاه البرز ( قزوین)
28 آزمایشگاه بهار (قزوین)
29 آزمایشگاه دکتر فرزام (قزوین)
30  آزمایشگاه دارینوش (تهران)
31  آزمایشگاه دارینوش (تهران)
32 آزمایشگاه کلینیک شهرداری منطقه 5 (تهران)
33 آزمایشگاه آبان (پارسه تبریز) 
34  آزمایشگاه شهریار (ساری)
35  آزمایشگاه نور (زنجان)
36 مرکز ژنتیک کوثر (همدان)
37  آزمایشگاه دکترهوشمند (تهران)
38 آزمایشگاه دکتر نژاده (ورامین)
39  آزمایشگاه ایران (مشهد)
40 آزمایشگاه سینا (کرمانشاه)
41  مرکز خدمات بالینی باران  (تهران)
42 آزمایشگاه رازی (خرمدره)
43 آزمایشگاه حکیمان (بندر عباس)
44 آزمایشگاه آفتاب (تهران)
45  آزمایشگاه مهر (زنجان)
46 آزمایشگاه مازندران (ساری)
47  آزمایشگاه مولوی (شیراز)
48  آزمایشگاه مهرآزما (نسیم شهر)
49 آزمایشگاه حکیم (تبریز)     
50  آزمایشگاه مرکزی (قائم شهر)
51 آزمایشگاه نوشهر (نو شهر) 
52  آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر میلانی (ارومیه)
53 آزمایشگاه پاستور (تنکابن)
54  آزمایشگاه نور (ساری)
55 آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی بوعلی (زنجان)
56  آزمایشگاه رازی  ( اردبیل)
57 آزمایشگاه پاستور (ساری)
58 آزمایشگاه بوعلی ( کرمانشاه)
59 آزمایشگاه دکتر چناری (درود)
60 آزمایشگاه کیانمهر ( کرج)
61 آزمایشگاه رازی (ساری)
62 آزمایشگاه دانا (ساری)
63 آزمایشگاه ساقی (تهران)
64 آزمایشگاه آتیه (ساری)
65 آزمایشگاه دکتر ساکی (اهواز)