تماس با ما

نمایش #
نام مقام تلفن استان
آقای دکتر میر مجید مصلائی ریاست و مسئول فنی آزمایشگاه 4و 44287563 - 021 5
آقای دکتر سید بهروز محسنی مقدم مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه 4 و 44287563 - 021
آقای دکتر احمد ابراهیمی همکار متخصص ژنتیک
آقای دکتر محمد ابراهیمی همکار متخصص ژنتیک
دکتر ایمان سلحشوری همکار متخصص ژنتیک
آقای دکتر فرهاد ایرانمنش مسئول فنی فنی و موسس آزمایشگاه پارسوا
خانم دکتر شهره امینیان مسئول فنی فنی و موسس آزمایشگاه دارینوش
آقای مرتضی مددی مدیریت روابط عمومی و سایت 44287563 - 021
آقای امیر سمنانی سوپروایزر آزمایشگاه 4 و 44287563 - 021 2
آقای مهندس محمد رضا عالمی مسئول حسابداری 4 و 44287563 - 021
آقای مسلم انتظاری مسئول ایمنی و بهداشت 4 و 44287563 - 021
خانم شهرزاد سلیمانی مسئول آموزش و نماینده ISO 4 و 44287563 - 021
خانم مریم زند وکیلی مسئول بخش ناباروری 4 و 44287563 - 021
خانم زهرا بی آزار مسئول بخش سلولی مولکولی 4 و 44287563 - 021
خانم صدیقه صفری پرسنل بخش مولکولی
خانم سیده زهرا مطهری مسئول بخش غربالگری 4 و 44287563 - 021
خانم سمیرا حسین پور پرسنل بخش غربالگری 4 و 44287563 - 021
خانم مینا مافی مسئول بخش میکروب شناسی 4 و 44287563 - 021
خانم سارا علی بخشی مسئول بخش بیوشیمی 4 و 44287563 - 021
خانم زهرا سروش مسئول بخش هورمون 4 و 44287563 - 021