پرینت

برنامه کنترل کیفی خارجی


آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه

به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده، به طور منظم دربرنامه های کنترل کیفی خارجی آزمایشگاه رفرانس وانجمن علمی دکترایعلوم آزمایشگاهیشرکت می کنیم.

لطفا جهت دانلود سالهای گذشته کلیک کنید

 

  • گواهی سال 1392

 گواهی سال 1393

 گواهی سال1394