پرینت

برنامه کنترل کیفی خارجیآزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه

به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده، به طور منظم در برنامه های کنترل کیفی خارجی آزمایشگاه رفرانس و انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی شرکت می کنیم.

لطفا جهت دانلود سالهای گذشته کلیک کنید

  • گواهی سال 1392

 

  • گواهی سال 1393