پرینت

سیتولوژی

آزمایشگاه سایتولوژی مطالعه و بررسی شکل ظاهری سلول های نقاط مختلف بدن انسان جهت تشخیص تغییرات غیر طبیعی و نهایتا ً سرطانی آنهاست (نمونه های خلط، مایع شکمی، مایع ریوی، مایع مفصلی، مایع کیست های مختلف، ادرار، مایع مغزی نخاعی، ترشحات سینه، نمونه دهانی و نمونه واژن در این آزمایشگاه بررسی می شود).

جوابدهی آزمایش پاپ اسمیر حداکثر یک هفته می باشد.

نمونه هایThinprep.Liquidbase. Eprep,...در این مرکز مورد بررسی قرار می گیرد.