پرینت

الکتروفورز

در این بخش به طور عمده دو نوع الکتروفورز انجام می شود:

1) الکتروفورز انواع هموگلوبینهای خون شامل Hb.A1c,A2,F,S,D,G,C,E,O

 2) الکتروفورز پروتئینهای سرم و ادرار

Sample Image 

دستگاه کاپیلاری الکتروفورز Sebiaجهت الکتروفورز هموگلوبین، پروتئین های سرم و ادرار و ایمونوفیکساسیون سرم و ادرار به روش خودکار


دانلود : دانلود کتاب کپیلاری الکتروفورز

حجم فایل : ۱٫۶۷MB

 

دانلود : دانلود کتاب کروماتوگرافی مایع تهیه ای

حجم فایل : ۱٫۴۴MB

Sample Image 
Sample Image 
 

در زیر نمونه جواب های کپیلاری را ملاحضه میفرمایید.
 
 

·        تانک ومنبع تغذیه جهت الکتروفورز پروتئین ها

  28.jpg