پرینت

سرولوژی

در این بخش آزمایشاتی نظیر CRP, ASO, RF, Wright, Widal و ... جهت بررسی بیماری هایی از قبیل: تب مالت، حصبه، سیفلیس، روماتیسم  قلبی و ... مورد بررسی قرار می گیرند.

 

  • نفلومتر
Sample Image