پرینت

ایمونوکلوس

آشنایی با مفاهیم کلی ایمونوکلوس(Immunculus)و تستهای آزمایشگاهی مرتبط با آن 

مقدمه: 

درچند دهه اخیر سلامتی افراد جوامع مختلف در حال بدتر شدن است. افزایشبیماریهای مزمن, مخصوصا در گروه جوانتر و عوارض این بیماریها در سنینبالاتر و مرگ ومیر بدنبال آنها باعث نگرانی مسئولین بهداشتی در سرتاسرجهان شده است. بعضی از مطالعات علت این پدیده را در ارتباط با اثر موادتوکسیک اگزوژن بر سلولها, بافتها و ارگانها بدن ونیز روش زندگی انسان مدرنمی داند. این تاثیرات در نهایت منجر به اختلال سیستم ایمنی و پیدایش زودرسپروسه های دژنراتیو و بدخیم می گردد. بعلاوه, این اثرات منجر به افزایشمرگ سلولی (آپوپتوز) شده, که این خود نیز زمینه افزایش محصولات کاتابولیسمو سمی و خطرناک را در بدن فراهم می کند. اثر این فاکتورهای مضر، آرام و درطول زمان انجام می پذیرد لذا در صورت امکان آگاه شدن از اولین تغییراتایجاد شده در هر بافت وارگان قدم جدی در جلوگیر ی از بروز بیماری که درحال شگل گیری می باشد، تلقی می شود. مسلما مقابله از بروز بیماری بسیارآسانتر، راحت تر و ارزانتر از مقابله با بیماری که قبلا علایم آن ظاهر شدهاست؛   می باشد. امروزه خوشبختانه، این امکان به کمک بیومارکرهای گوناگونی ممکن شده است. بررسی  همه این بیومارکرها توسط روشهای سادهآزمایشگاهی قابل انجام می باشد.

برای مشاهده کامل این متن اینجا را کلیک کنید. tray-5.jpg