تفسیر کاربردی از نتایج آزمایشگاهی تست های تیروئید

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in دانستنیهای تخصصی آزمایشگاه


 تفسیر کاربردی از نتایج آزمایشگاهی تستهای تیروئید

FT4

FTI

TSH

T3U

T3

T4

Increased TBG

Thyrotoxicosis (Grave's Disease)

Thyrotoxicosis (Pituitary Adenoma)

Thyrotoxicosis (increased T4 to T3)

Iodine Deficiency

Moderate Hypothyroidism

Sever Hypothyroidism (Hashimoto)

Decreased TBG

Secondary Hypothyroidism (Hypopituitarism)

General

Decreased T4 to T3

(Rare)

Complete

Hypophyseal

Incomplete