آزمایشگاه های طرف قرارداد

نوشته شده توسط دکتر مصلائی on . Posted in مراکز همکار

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه با بیش از 13 سال سابقه، مشغول به فعالیت و خدمات رسانی بوده و مفتخر است که تاکنون بیش از یکصد و هفتاد آزمایشگاه (به شرح ذیل) در سطح کشور، این آزمایشگاه را بعنوان مرکز ارجاع آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی خود انتخاب نموده اند. 

ردیف

 نام مرکز طرف قرارداد

          نام مسئولین                   تلفن        فکس
   1 

    آزمایشگاه پارسوا

      آقای دکتر فرهاد ایرانمنش               56692203-5     56692203   
   2  

     مرکز چشم انداز

           آقای مهندس تاجیک                 66065820      66065832
   3

 آزمایشگاه پارسا(باغ ملک)

              آقای بارانی

            آقای دکتر صداقت

          061-43721950   061-43726382
   4

  آزمایشگاه دقیق (چالوس)

       آقای دکترمحمدعلی یگانه                 خانم لیلا قبله سوها            011-52242732  011-52242675

   5

  آزمایشگاه بهار (ساری)

           آقای دکتر پریدل                          خانم علی نژاد           011-33391282-3  011-33391283
   6

    آزمایشگاه پارسیان

          (ساری)

        آقای دکتر یحیی زاده                       آقای جمالی             011-33300070  011-33322160
   7

   آزمایشگاه دکتر محسنی

             (ابهر)

         آقای دکتر محسنی                       خانم شرفی             0243-5223379  0243-5223044
   8

  آزمایشگاه البرز (قزوین)

         آقای دکتر ساروخانی                 آقای شهسواری

            028-33232745  028-33232746
   9

  آزمایشگاه دانش (قزوین)

            آقای دکتر دانشی                  آقای علیجانی             028-33665666  028-33665666
  10

   آزمایشگاه دکتر فرزام

           (قزوین)

          آقای دکتر فرزام                    آقای جوادی - آقای عمرایی 
            028-33222525  028-33226414
  11

     آزمایشگاه شهرداری

           منطقه 5

        آقای دکتر حسن زاده                       آقای قنبرزاده
                44011389     44011389
  12

     آزمایشگاه حکیمان               (بندرعباس)

           آقای دکتر خیاطیان              076-32245541  076-32240777
  13

آزمایشگاه مازندران(ساری)

          آقای دکتر عجمی                     آقای اسدی             011-33361225  011-33367244
  14

   آزمایشگاه نور (ساری)

       آقای دکترعلی عباسی                        خانم شکری
             011-33312708  011-33312709
  15

 آزمایشگاه میلانی (ارومیه)

            آقای نوروز فر              044-32255500                044-32230117  044-32230240
  16       آزمایشگاه نوشهر             (دکترعباسی)           آقای دکتر عباسی             011-52337880  011-52358880 
  17

     آزمایشگاه پاستور           (تنکابن )

         آقای دکتر کاظمی                        خانم سحر سوره             011-54225800  011-54225800
  18

 آزمایشگاه رازی(خرم دره)

          آقای کامبیز موقر             024-35536065  024-35533990
  19

    مرکز باران (تهران)

       آقای دکتر سهیل سلیمی                 47626263 47626283-2960
  20

  آزمایشگاه کیانمهر (کرج)

         آقای دکتر میرخانی            026-33200622  026-33208888
  21

    آزمایشگاه آتیه (ساری)

          آقای دکتررضایی فر                       آقای شجاعی             011-33320282  011-33314561
  22

 آزمایشگاه جهان نما (کرج)

          خانم مهدیه بیات            026-32323011  026-32323043
  23

  آزمایشگاه پارس (قزوین)

       آقای دکتر میر کریمی             028-33559996  028-32559900
  24

  آزمایشگاه پیشرو (قزوین)

         آقای دکتر میرجلیلی              خانم مریم جلیل مهر             028-33243048  028-33243207
  25

   آزمایشگاه قدس (تهران)

          آقای دکتر تقی پور                  آقای طباطبایی

               55039585      55010705
  26

  آزمایشگاه توحید (همدان)

              آقای حسینی            081-32513413  081-32521550
  27

 آزمایشگاه رازی (بندرامام)

        آقای دکتر هاشم زبید                 آقای ابوالقاسم ایرج دوست             061-52226989  061-52226989
  28

   آزمایشگاه گیل (رشت)

            آقای دکتربرزو                          خانم حسینی             013-33124100  013-33131270
  29

 آزمایشگاه معراج (جویبار)

              آقای عباسی             011-42531243  011-42544466
  30

  آزمایشگاه سینا (زاهدان)

         آقای دکتر محمد زاده                   آقای اصغری            054-33226616  054-33220663
  31

  آزمایشگاه رویان (اهواز)

    آقای دکتر علیرضا شهبازی فر          آقای مصطفی امامی
           061-32222492          -------   
  32   آزمایشگاه دکترصدقی             (اهواز)            آقای دکترصدقی                          آقای سماواتی            061-34445980  061-34445980
  33    آزمایشگاه دکترملائکه             (اهواز)     آقای دکتر ابوالحسن ملائکه            061-32217199  061-32212287
  34

   آزمایشگاه دیوان دره

         (دیوان دره)

      آقای دکتر قاسم مصطفوی                     خانم قوشچی            087-38726640  087-38726640
  35    آزمایشگاه دکتر طارمی              (اهواز)        خانم دکتر مریم طارمی            061-32234381         --------
  36    آزمایشگاه موحدی پور           (گچساران)     آقای دکتر محمد موحدی پور           074-32230823-5  074-32230824
  37

  آزمایشگاه پارس (اهواز)

    آقای دکترسید رامین خادمیان                  آقای نیکخو             061-34465774          --------
  38

   آزمایشگاه اتکا (تهران)

     آقای دکترعباس به گزین                550500847          --------
  39

    آزمایشگاه پیشگام          (بیرجند)

      آقای دکترمازیار غفوری               خانم شهابادی            056-32237021-2 056-32237021-2
  40

   آزمایشگاه ویژه (تهران)

          آقای تویسرکانی

           آقای دکتر خادمی پور

                66496516           --------
  41

     آزمایشگاه باغستان           (شهریار)  

    خانم دکترفاطمه گلابچی فر             آقای محمدی                 65954845            -------
  42

  آزمایشگاه ارمغان سلامت

      آقای دکتربخشعلی محمدی                 44433516           --------
  43

  آزمایشگاه ماهان (عراق)

       آقای پیمان قریشی زاده         0964-7517811491           --------
  44

     آزمایشگاه میزان                (اسلامشهر)

       آقای دکتر شهرام نعمتی                56555485          ---------
  45

   آزمایشگاه بیمارستان

          لقمان

      آقای دکترعباس به گزین               55449005-9      51025487
  46    آزمایشگاه دکتر شفیعی               (دزفول)           آقای دکتر شفیعی
            061-42238271  061-42242191
  47

    آزمایشگاه حکیم (تبریز)

       آقای دکتر ابراهیم زاده             041-36569090   041-33375929
  48

  آزمایشگاه ایران (مشهد)

         آقای محمدعلی شاهید                 آقای رضا مقدم             051-38409600    051-8432422
  49

  آزمایشگاه ایراژن (تهران)

          آقای دکترابراهیمی                     خانم بوستان       88966579-44424471      88996889
  50

 آزمایشگاه سینا (کرمانشاه)

        خانم دکترهلن حضرتی             083-37214955   083-37214764
  51

    آزمایشگاه آبان (تبریز)

          آقای ابراهیم زاده             041-36589858   041-36589858
  52

  آزمایشگاه آریا (اصفهان)

     آقای دکتر سعید موید نیا             031-32232068   031-32232069
  53

 آزمایشگاه توسلی (اردبیل)

      آقای دکتر حبیب توسلی             045-33255656  045-12255657
  54

   آزمایشگاه بهبد (کرج)

           خانم دکتر طارمی                       آقای معارف وند             026-32214550   026-32216381
  55      آزمایشگاه کلینیک               سعادت آباد       آقای دکترمصطفی زارع                 22367167      22088172
  56

  آزمایشگاه سنجش (تبریز)

          آقای دکترآشتیانی            041-35570888  041-35570888
  57

  آزمایشگاه نرگس (اهواز)

         آقای دکتر گله داری      061-9996681-9990000   061-33336683
  58

   آزمایشگاه بهار (گرگان)

           خانم دکتر صفائی             017-32220999   017-32245480
  59

 آزمایشگاه رفاه (کرمانشاه)

        آقای دکترصادقی نژاد              083-37297826   083-37281665
  60

  آزمایشگاه منصف (مشهد)

           آقای دکتر منصف              051-38511361   051-38517220
  61     آزمایشگاه آریا (کرج)     آقای دکتر پوریا حاجی زاده            آقای مرتضی عاکف               026-36652624   026-36652624
  62

   آزمایشگاه دانش (آمل)

  آقای دکتر مرتضی احمدی آملی              011-44254442   011-44150745
  63

 آزمایشگاه البرز (هشتگرد)

    آقای دکتر پرویز شریف زاده              026-44212683   026-44212673
  64

 آزمایشگاه دکتر ایری(گنبد)

      آقای دکترنورالدین ایری              017-33232610   017-33232610
  65   آزمایشگاه عزیزافشاری               (تالش)    آقای دکتر بابک عزیزافشاری              013-44243447   013-44235879
  66

  آزمایشگاه یاس (هرسین)

      خانم دکتر نرگس گودینی                     آقای آفتابی              083-45132220   083-45133170
  67   آزمایشگاه دکتر فرزانه              (هرسین)        خانم دکتر شکوه شفیعی
              083-45120809   083-45130118
  68

     آزمایشگاه هوشمند

                  -----                 66576577-8      66576579
  69

     آزمایشگاه آلبرت

        آقای دکتر نوید احدی                 آقای محسنی
                 33252423      33789576
  70

 آزمایشگاه بوعلی (زنجان)

        آقای دکترکلانتری    آقای دکترغفاری - آقای عسگری
            024-33360922   024-33332470
  71

  آزمایشگاه نویان نگین

          پارسیان

          آقای جواد رضایی                 44101011          --------
  72  آزمایشگاه مهرگان (کرمان)          آقای دکتر حسن نژاد                   خانم دکتر اسماعیلی             034-32268435   034-32268435
  73

   آزمایشگاه نوین (تبریز)

            آقای دکترربیعی                      آقای فاروغی
             041-35544161   041-35535996
  74    آزمایشگاه سیتوژنوم                (تهران)

          آقای حسین مزدرانی               آقای سهیل مزدرانی

                88631197      88631199
  75

  آزمایشگاه سینا (تهران)

      آقای دکتر مهدی پناهی راد            آقای جهانبخت
               66250431      66260235
  76

 آزمایشگاه میلاد (اصفهان)

           خانم دکتر افضل            031-32222430   031-32208823
  77

 آزمایشگاه ولیعصر (آبیک)

               آقای مافی           028-32898940-2   028-32898941
  78

       آزمایشگاه احیا                (اسلامشهر)

              آقای عفیفی                56148990      56148990
  79    آزمایشگاه دکترصمدی              (کرد کوی)            آقای دکتر صمدی             017-34353434   017-34353444
  80

       آزمایشگاه پیوند

        آقای دکتربهزاد پوپک                     آقای بیگی                22914379      26410815
  81

   آزمایشگاه دانا (ساری)

       خانم دکتر مریم قاسمی                       خانم تبریزی
            011-33377331   011-33365156
  82

   شرکت دایا آرین دارو

           آقای دکتر افشانی                 55902510          --------
  83     آزمایشگاه محب یاس              (تهران)      آقای دکتر احمد ابراهیمی                42160168          --------
  84

  آزمایشگاه نیکان (ساری)

     آقای دکتر عباسعلی ملکی                33327665          --------
  85

     آزمایشگاه واتسون

          (تهران)

         آقای دکتر کریم زاد                   خانم رجحان نژاد                66902768      66902768
  86

   آزمایشگاه نور (اهواز)

     آقای دکترمسعود یزدی خواه            061-33385833   061-33914284
  87

   آزمایشگاه توس (مشهد)

      خانم دکتر مرضیه حسینی             051-38428772   051-38429636
  88

      آزمایشگاه مولوی

         (شیراز)

       خانم دکتر پروین جواد              071-32342471   071-32309276
  89    مشاوره امیرالمومنین              (سمنان)       آقای دکتر فرشید پروینی               023-33341144   023-33341155
  90    آزمایشگاه دکتر احمدی               (بهشهر)       آقای دکترمهران احمدی               011-34531369   011-34531362
  91    آزمایشگاه دکترمحمدی                (تهران)      آقای دکتر بخشعلی محمدی                55313615-6      55313615
  92

    آزمایشگاه هورمون

          (تبریز)

          آقای دکتر مینائی               041-35549249 041-35573220
  93

   آزمایشگاه جم (اصفهان)

        خانم دکترسهیلا گلستانی             خانم حاتمی - خانم بارانی              031-36635228         --------
  94  آزمایشگاه دکترجهان تیغ               (زابل)      آقای دکتر حسین جهان تیغ             054-32238576          --------
  95

  آزمایشگاه پارس (شیراز)

      آقای دکترکامروز کاویانی              071-32344995   071-32308042
  96

   آزمایشگاه شفق(تهران)

      آقای دکترعلی اسلامی فر                    خانم ایمان خانی                88454025      88454025
  97
 آزمایشگاه دکتر وطن خواه            (جیرفت)    آقای دکترنعیم رضا وطن خواه              آقای امیر صدوقی  034-43213530-43000000   034-43216569
  98

   آزمایشگاه بهار (قزوین) 

      خانم دکتر حاج منوچهری                 خانم مهناز نیک روش             028-33344575   028-33344575
  99
      آزمایشگاه سارینا            (چهاردانگه)                 خانم دارابی                 55264663          --------
 100

          آزمایشگاه

      دکترنقاش(اهواز)

             آقای دکترنقاش                    آقای سرافراز

            061-34440274   061-34448519
 101     آزمایشگاه دکتر ساکی                (اهواز)            آقای دکتر ساکی                            خانم دودانگه             061-32229105   061-32921342
 102

   آزمایشگاه کیمیا (رشت)

      خانم دکتر فرزانه رضازاده                      خانم عظیمی 013-33116759-33119717   013-33125635
 103    آزمایشگاه دکتر امیرابی             (اردبیل)          خانم دکترآفاق امیرابی         045-33234017   045-33234017
 104   آزمایشگاه دکتر خوشدوز              (منجیل)           آقای دکترخوشدوز          013-34643111  -013-346443211
 105

 آزمایشگاه دکترتقی زادگان             (شیراز)

     خانم دکتر لیلا تقی زادگان              آقای کشاورز        071-32317555-6   071-32317557
 106

آزمایشگاه پاستور (اهواز)

    آقای دکتر حمید مرادزادگان         061-332227890  061-332227105
 107      آزمایشگاه دکترجلالی               (اهواز)            آقای دکترجلالی         061-332218178  061-332224684
 108     آزمایشگاه دکترکلانتر                (اهواز)   خانم دکترماریا کلانتر هرمزی         061-134433192  061-334433191
 109     آزمایشگاه دکترمفاخر                (اهواز)            آقای دکتر مفاخر                    آقای دکتر هاشمی         061-333922002  061-333922000
 110    آزمایشگاه دکتر واحدیان              (اهواز)     آقای دکتر محمود واحدیان               خانم منجزی           061-34435273   061-34452707
 111

   آزمایشگاه سینا شمیران

        آقای دکترمجید بندگی                 خانم احمدی              22741777      22741797
 112

  آزمایشگاه ژنوم (ارومیه)

    آقای دکتربهروز ایلخانی زاده          044-33444829   044-33444840
 113

    آزمایشگاه پویا (قم)

     آقای دکترحسین نداف نیا          025-37747284   025-37741289
 114

   آزمایشگاه دی (قزوین)

      خانم دکتر زهرا قاضیان          028-33230836   028-33230837
 115

     آزمایشگاه شکوفه

          (تهران)

        آقای دکتر داود سراج              66242368       66217406
 116

  آزمایشگاه کوثر (همدان)

      خانم دکترفرزانه استادی          081-32530294         ---------
 117

   آزمایشگاه زرین (خمام)

            آقای دکتر برزو                         آقای دکتر ایروانی          013-34420889   013-34423930
 118

 آزمایشگاه ژنتیک(سبزوار)

        آقای دکتر علی خلیق           051-44220306          ---------
 119

   آزمایشگاه خانی آباد                (تهران)  

    آقای دکترمحمد مهدی سرمدی    55007799-55006070      55016411
 120

  آزمایشگاه دانش (تنکابن)

              آقای مددی           011-54221998   011-54211600
 121     آزمایشگاه نیلو (رشت)   آقای دکترمسعود رضایی جوان               آقای سماک           013-33116062   013-33123182
 122

    آزمایشگاه نور (آبیک)

       خانم دکتر رقیه نوری           028-32824610   028-32824610
 123

    آزمایشگاه ابن سینا

         (اهواز)

  آقای دکتر سید علی الهادی مروج          06132925734-5   061-32238653
 124

  آزمایشگاه مهدیه (بروجن)

     آقای دکترمحمدرضا حمزه            038-34236000   038-34236000
 125

   آزمایشگاه پاستور (ازنا)

      آقای دکتر محمد دهاقین            066-43429662   066-43422832
 126

   آزمایشگاه بهداد (تهران)

   خانم دکتر پروانه ناصر اسلامی          خانم فرزانه جعفریان               88547942       88577945
 127    آزمایشگاه دکتردهستانی             (سیرجان)      آقای دکترعلیرضا دهستانی          034-42281015          --------
 128    آزمایشگاه جراحی مهر               (تهران)         خانم دکتر مینو حسینی            خانم خدیجه اعتمادی            44338955-4       44338956
 129

  آزمایشگاه اوستا (تهران)

         آقای دکتر میربابایی                        خانم میرعرب               88802108           --------
 130

   آزمایشگاه پاستور (آمل)

      خانم دکتر نازیلا شیرازی           011-4224881   011-44224881
 131

    آزمایشگاه مهر (آمل)

    آقای دکتر محمد ترابی نیاکی          011-43269538   011-43269538
 132

      آزمایشگاه شفا 

      (گنبد کاووس)      

            آقای دکتر دلخواه          017-33238789   017-33238789
 133

    آزمایشگاه بوعلی                 (کرمانشاه)

           آقای دکتر سمیعی          083-38372951   083-38372951
 134

   آزمایشگاه خاتم (قزوین)

          آقای دکتر خیرخواه          028-33243324   028-33223399
 135

 آزمایشگاه ژنوسل (تهران)

        آقای دکتر محمد زمانی              آقای ایمان رضایی              88093496       88094381
 136

     آزمایشگاه صدرآزما

     آقای دکتر سربندی فراهانی                 خانم فتحی              33686970       33004672
 137

  آزمایشگاه کاوش (گرگان)

          آقای دکتر جوشقانی          017-32336300   017-98996301
 138

  آزمایشگاه رازی (اراک)

          آقای دکترسرمدی                   آقای حیدری - خانم صادقی   
          086-32214567   086-32214567
 139   آزمایشگاه فاطمه زهرا (شهر ری)          خانم دکترهاله حکمتی            آقای دکتر قاسم مصطفوی              33144226          --------
 140

  آزمایشگاه طه (پاکدشت)

             آقای خطاط              36039818           --------

141

آزمایشگاه ملل (تهران)    

142

آزمایشگاه امید (مشهد) خانم دکتر ژاله اسمعیلی  051-38929640-2  051-38929643

143

آزمایشگاه مهر (رشت) خانم دکتر مهرافزا - خانم دکتر عسگری - خانم محمودی  01333764261 01333764257 

144

آزمایشگاه فرهاد (تهران)  آقای حاتمی - آقای دکتر خادم پور  55708335  55717889

145

آزمایشگاه سلامت (ساری)  آقای دکتر نادریان- خانم دکتر داودی- خانم فائزه جوانم
 011-33249157 -------- 

146

آزمایشگاه نوران (تهران)

آقای دکتر ایمان سلحشوری

خانم عباسپور

 66911705  66911704

147

آزمایشگاه رازی (لاهیجان) خانم دکتر اسدی رحمانی  01342237618  01342237494

148

آزمایشگاه نوبل (ساوه) آقای دکتر براتی  08642211939  08642230232 

149

آزمایشگاه فارابی (زاهدان)

آقای دکتر محمدزاده

آقای رضا شه بخش

05433447473  05433447473 

150

آزمایشگاه مادر (سنندج) خانم دکتر رامش راه حق  08733224554  08733224774 

151

آزمایشگاه فجر (ساری) آقای دکترمحمدرضا مهدوی   01133411103-6 01133292929 

152

آزمایشگاه پارس (آمل)

آقای دکترسید هومن میربهاء

آقای محمدجواد داداش پور 

011-44229666  011-44154642 

153

آزمایشگاه بیمارستان مهر (تهران)  آقای دکتر علیزاده نیلی 82452203  88957716 

154

آزمایشگاه پاستور (سنندج) خانم دکتر محمود پور  08733236358  08733246703 

155

آزمایشگاه دانش (ایلام)

 آقای دکترایرج پاکزاد

آقای رضا قیطاسی

08433367054   --------
156

آزمایشگاه شمس (ارومیه)

خانم دکتر علمداری 0443224018
0443223444
157

آزمایشگاه شبستری (تبریز)

آقای دکتر سعید شبستری 04135535547 04135535548
158

آزمایشگاه فارابی

(پارس آباد)

آقای دکتر فغانی

آقای دکتر پور قاسمی

 04532795012 04532781995 
159

آزمایشگاه ژنتیک واتسون 

خانم دکتر مهدیه تقی زاده  66902768  66902768 
160

 آزمایشگاه ارغوان

خانم دکتر حاج سید جوادی  44955358  44955393 
161

آزمایشگاه شفا (ورامین) 

آقای دکتر حسن حیدری  36296001-2  -------- 
162

آزمایشگاه فر دانش

آقای عباس خطاط   33801344  33801344
163

آزمایشگاه میلاد

 آقای دکتر حمید زاده  77293546 77708558 
164

آزمایشگاه جیحون 

آقای مهدی رحمانی   66353532 66363737 
165

آزمایشگاه دکتر محمدی 

آقای دکتر بخشعلی محمدی  55313616  55313615 
166 آزمایشگاه مرکز جراحی مهر  خانم دکتر مینو حسینی   44338955 44338956 
167

آزمایشگاه مهر (زنجان) 

آقای دکتر معبودی   02433546503 -------- 
168

آزمایشگاه دانش (ساری)

آقای دکتر عبدالعلی ضیایی 01133314555 01133327095
169

آزمایشگاه رازی (قم)

آقای دکتر موسوی نسب 02536705250 --------
170

آزمایشگاه امیر (مارلیک)

خانم دکتر زهرا فاضلی 65152557 65152549
171

آزمایشگاه بزرگمهر (اراک)

آقای دکتر محسنی موحد 0863228387 08632238388
172

آزمایشگاه پارس (ساوه)

آقای دکتر امیر کابلی 08642244235 08642244234
173

آزمایشگاه مهر (همدان)

خانم دکتر سحر بهنود 08138281861 --------
174

آزمایشگاه دکتر کاویانی (شیراز)

     
175

آزمایشگاه بیمارستان آبان

     
176

آزمایشگاه شقایق

  88552181 88552181
177

آزمایشگاه فرجاد نیا (دزفول)