برنامه هفتگی آزمایشگاه پاتوبیولوژی ژنتیک پارسه

نوشته شده توسط الهه محمدی on . Posted in تستهای تخصصی آزمایشگاه

 برنامه هفتگی تستها

 

روزهای هفته برنامه انجام تستهای تخصصی آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پارسه
شنبه

H. pylori (G,M,A) –- dsDNA - Listeria – DHEA - 17-OH progesterone –VMA-FANA - HTLV(1&  2)

Allergy Testing-(Apo A1, Apo B جوابدهی 4 روزه )-Hb. A1c- (Calcitonin  جوابدهی 4 روزه)

MetabolicNephlometric Tests Immunology - ECL

یکشنبه

Toxo (G,M) – Rubella (G,M) – Anti CCP – Anti tTG (G,A) – Anti TG –17KS - Anti Endomeisial

(G,A) – AMH - Clostridium difficile Ag–Calculi Analysis - (Aquaporin-4(NMO) (جوابدھی 3 روزه

24 h Urine Citrate & Oxalate- Hb. A1c- PGTMB – HAV(IgG) – HAV(IgM)- HBe Ag – HBeAb

HbcAb(IgM) – HBcAb (IgM&IgG)- SHBG – Digoxin- (Anti Sm جوابدهی 4 روزه )- Phospholipid (G,M)

CMV (G,M)- HSV(G,M)- 24 hrs. Urine 17-Ketosteroids

Metabolic - Nephlometric Tests – Immunology – ECL

دوشنبه

Anti Cardiolipin (G.M) – DHEA– Aldosterone(Serum & Urine) – Androstenedione – ASMA- 

H. pylori Ag – Chlamydia (G,M) – Brucella (G,M) - Hb. A1c - (Rubella IgG (Avidity)جوابدهی 2 روزه)

A-CMV Avidity

Metabolic - Nephlometric Tests – Immunology – ECL

سه شنبه

Rubella (G,M) – Anti CCP - dsDNA - – 17OH Progesterone –– Metanephrine – Normetanephrine–

Listeria – VMA –Calculi Analysis-Allergy Testing-Hb. A1c- (Aquaporin-4(NMO) جوابدھی 3 روزه)

Serum Protein Elect. (Apo A1, Apo B جوابدهی 4 روزه ) (FAII,….FAXIII)- (Calcitonin  جوابدهی 4 روزه)

(Anti-Jo- جوابدهی 2 روز بعد 1)

Metabolic - Nephlometric Tests – Immunology – ECL

چهارشنبه

Toxo (G,M) - H. pylori (G,M,A) – AMH –CMV (G,M) – (G,M) – DHEA – Aldolase

(Anti Toxocara (IgG) جوابدھی 7 روزه )-Anti TTG (G,A) - Anti Endomeisial (G,A) – HTLV (1,2)

Clostridium difficile - Hb. A1c-HSV(G,M)-PGTMB - 24 hrs. Urine 17-Ketosteroids

(Anti Sm جوابدهی 4 روزه ) – HBeAb - HbcAb(IgM) – HBcAb (IgM&IgG)- SHBG - Digoxin

HAV(IgG) – HAV(IgM)- HBe Ag

Metabolic - Nephlometric Tests – Immunology – ECL

پنج شنبه

Rubella (G,M) – Anti CCP –Calculi Analysis - H. pylori Ag- Anti Hydatid-Anti TG- Hb. A1c-Renin

(Aquaporin-4(NMO) جوابدھی 3 روزه )- Pancreatic Elastase (Feces)- ASMA

Metabolic - Nephlometric Tests – Immunology – ECL.

 

تستهای روزانه

ECL

T3 - T4 – TSH –T3Up– F.T4 – F.T3 – CA 125 - CA 15-3 – CA 19-9 – Folate –Cortisol – HBs AgHBS Ab–HIV p24 Ag &Ab–Urinary Free Cortisol ( جواب 48 ساعت بعد ) – BhcG titer -InsulinC- Peptide – HCV – free b hcG – PAPP-A –ACTH––HE4 –- FSH – LH – Ferritin- AFP- EstradioleProgesterone- PSA – free PSA-Testosterone- PTH-GH – CEA- Prolactin - free Testostrone - Vit B12 -(CMV Ag(pp جوابدھی 6 روز بعد( 65 ) -Vit D ( جوابدھی 4 روز بعد)

تستهای روزانه ایمونولوژی  Myco (G,M) – EBV (G,M) – Mumps (G,M) – Measles (G,M) – VZV (G,M) –– HB e Ab – HB e Ag – Anti SS-A – Anti SS-B – Anti snRNP-c – Anti Sm– Anti Scl 70 –Anti Cenp B- IGF-1 - ANA – AMA – LKM Ab  – ANCA – cANCA - Anti Beta2 Glycoprotein (G,M) – pANCA – Anti GBM – ASCA (G,A)- Anti Gliadin(G,A) – IgE  - Anti TPO
تستهای  Nephlometry

IgG – IgA – IgM – C3 –C4 –– Beta 2 Microglobulin- Transferrin

IgG1- IgG2- IgG3- IgG4 - Alpha 1 Anti Trypsin- Ceruloplasmin- Micro Albumin جوابدهی 2 روزه) 

Urine Ceruloplasmin Random &24h جوابدهی 4 روزه)

سایر تستهای تخصصی روزانه

Na – K – Li – Cl – Mg – Cu – Zn – UBT – Troponin I – CK-MB – GGT - Lupus Anti Coagulant– Lipase

( Pr C – Pr S – Factor V (APCR) جوابدهی 3 روزه )-( HLA پذیرش تا ساعت 14 B5-B8-B27-B51 )

D Dimer – FDP – (Acid Phosphatase (Total & Prostatic) جوابدهی 3 روزه ) - Plasma Homocystein–PROM

PARTUS-ACE-HLA B5,B8,B27,B51-(CH جوابدهی 3 روز بعد 50 )-Calprotectin -CholinEstrase

Morphine – Crack – Cannabis – MetAmphetamine – Amphetamine – Crystal – Tramadol

(درمورد خون جواب 6 روز بعد در مورد ادرار در صورت منفی بودن همان روز در صورت مثبت بودن 6روز بعد)

(Carbamazepin- Sodium Valproate- Phenytoin-Lamotrigine جوابدهی 2 روز بعد)

Anti Thrombin III- uE3(Estriol) – Inhibin A-Aldolase - (Hb. Electrophoresis جوابدهی 4 روزه)

( Serum Protein Elect جوابدهی 4 روز بعد )-(ADAجوابدھی 3 روزه)

(Serum & Urine Immunoelect&Immunofixation جوابدهی 4 روز بعد)

(Urine Protein Electrophoresis جوابدهی 5 روز بعد )- CIC (جوابدهی 4 روز ه)

Warfarin Dosing & Genotyping (جوابدهی 5 روزه)

سایر تستهای تشخیص مولکولی

BCR/abl - Jak2 – Thrombophilic Genetic Panel (CVD) – HLA Typing (Class A & B & C & DR) – KRAS – ALK mutation – EGFR – Connexin 26 – Connexin 30 – PCA3 – FGF-21 – APO E PCR – ACE PCR - Anti Trypsin PCR – QF-PCR – Array CGH for 1414180 – CGH for 1444 –              Fragile X (Molecular , Complete , Array) – Angelman Syndrome deletion- BRCA-1 – BRCA-2 -,……

تستهای روزانه متابولیک

MSUD (DNPH)–  Urine Cystine&HomoCystein – Urine Homocystine - Urine Reducing

Substances (Benedict Tests) –- Ammonia – Lactate – Pyrovate – Ehrlich test

(Porphirinuria) – PKU - NitrosoNaphtol Test (MSUD) – MPS Electrophoresis (4days)

تستهای 7 روز یکبار

Urine & Serum Amino Acid Chromatography – Urine Sugar Chromatography-Mumps (G,M) - Measles (G,M) -Galactose -MPS -MMA- urinary Epinephrine 

CTX – Epinephrine-Theophiline- Pb– Selenium-Anti Fasciolla–  SCCA – PLGF –Tacrolimus – HER2 –Acetaminophen – Gentamycin – Lp(a) –Lyme (G&M) –Cyclosporin– Osteocalcin – Vit E-Vit A-Vit C -C1 inactivator-Borrelia – Bordetella –Campylobacter jejuni –Leptospira-Shigellaflexneri – Yersinia entercolitica – Echovirus N Mix Influenza A- Influenza B – Para influenza Mix – Toscana virus (G,M) – Q fever – Reovirus – RSV virus – Ecovirus P Mix – Adenovirus-Treponema (G,M)-Legionella (G,M)-Anti U170-Anti Intrinsic Factor – RF (G,M) – Anti SLA/LP-Anti LC-1-Caxackie virus A Nix – CoxackievirusBMix – Echinococcus-Anti Insulin-Pre Albumin- Haptoglobulin


موارد High Light شده زرد رنگ بصورت سفارش از قبل در تیراز بیش از 10 مورد پذیرش خواهد شد 

 

توضیحات :

1.  در ردیفهای مربوط به ایام هفته جهت اختصار از اصطلاحات Metabolic – Nephlometric Test – Immunology – ECL  استفاده شده است که تشریح تستهای هر یک در ردیف مخصوص به خودش قید شده است.

2.  توجه داشته باشید که شروع انجام هر تست در ساعتهای مختلفی از روز می باشد و چنانچه نمونه بیمار به ساعت انجام آن نوبت کاری نرسد و یا تست به جهت کنترل نیاز به تکرار داشته باشد، انجام تست آن بیمار به نوبت بعدی موکول می گردد، لذا بهنگام نوبت دهی برای جواب بیمار به این نکته توجه بفرمایید.

3.  امکان ارائه نتایج تستهای غربالگری دوران بارداری (دابل، تریپل، کواد و اینتگریتد و سکوئنشیال ) با اسم و لوگوی شما وجود دارد.

4. آزمایش UBT بصورت روزانه انجام و گزارش آن نیز بصورت اورژانس صورت می پذیرد که باید خود بیمار شخصا" مراجعه نماید و یا قبلا" کارت و کپسول مربوطه را از ما خریداری کرده باشید.

5.  تستهای آمونیاک و لاکتات نیاز به پلاسمای هپارینه دارد که باید روی ویال پلاسما بودن و نیز نوع ضد انعقاد استفاده شده نمونه قید گردد و تست پیرووات باید روی خون کامل با ضد انعقاد EDTA ارسال گردد.

6.  تستهای Pr C, Pr S – D Dimer – Lupus Anti Coagulant – FDP – Anti Thrombin III هر یک نیاز به پلاسمای سیتراته به نسبت 1 به 9 دارند و برای هر یک حداقل نیاز به 0/5 سی سی پلاسما می باشد.

7.  تست های  Metanephrine ،Normetanephrine ،Urinary free Cortisol ،Microalbumin و VMA ترجیحا" بهتر است روی ادرار 24 ساعته انجام شوند.

8.  تستهای کروماتوگرافی ادرار بهتر است روی نمونه اول صبح انجام شوند.

9.  تستهای تشخیص مولکولی عفونی اعم از کمی یا کیفی بهتر است روی پلاسمای EDTA  انجام شوند که  باید روی ویال پلاسما بودن و نیز نوع ضد انعقاد استفاده شده نمونه قید گردد. همچنین آزمایش HLA Typing Class A,B,C, & DR

10. تستهای HLA باید روی نمونه خون کامل دفیبرینه فاقد همولیز و یا خون کامل با ضد انعقاد هپارین انجام شوند. ضمنا" در روزهای پنجشنبه HLA تا ساعت 12 پذیرش می شود.

11.  تست ACTH نیاز به EDTA دارد.

12.  تست HPV Genotyping  باید روی نمونه ترشح واژینال یا ترشحات ویزیکولهای مربوطه که سواپ آن در داخل سرم فیزیولوژی استریل انداخته شده و به نحو مطلوبی درب لوله کاملا" بسته شده باشد ارسال گردد و یا از ویالهای liquid prep  یا Thin prep استفاده شود.

13.  نوشتن نام و نام خانوادگی بیمار و شماره پذیرش آزمایشگاه مبدأ و همچنین سن بیمار بر روی لوله ها ضروری است.

14.  تستهای الکتروفورز پروتئینهای ادرار و نیز ایمونوفیکساسیون و ایمونوالکتروفورز ادرار باید بر روی نمونه ادرار 24 ساعته بدون هیچگونه ماده نگهدارنده و نگهداری شده در شرایط یخچال انجام شوند (حجم ادرار 24 ساعته بر روی نمونه ارسالی قید گردد).

15.  آزمایشات سرولوژیک HLA نیاز به حداقل 5 سی سی خون هپارینه دارد.

16.  برای تستهای غربالگری و تست تشخیص جنسیت جنین حتما" کپی گزارش و نیز عکس سونوگرافی به همراه فرم اطلاعات که بصورت کامل پر شده باشد، به همراه نمونه ارسال گردد و مسئولیت محاسبه هفته بارداری و تطابق سن بارداری با تست درخواست شده بعهده مرکز ارسال کننده می باشد.

17.  تستهای تعیین دوز وارفارین و نیز تستهای آلرژی RAST test و نیز تستهای تعیین غلظت داروها TDM نیز فرمهای مخصوصی دارند که باید به همراه نمونه ارسال گردند. ضمنا" برای تست وارفارین ذکر INR پایه و نیز INR هدف ضروری است. برای RAST دانستن IgE Total ضروریست و چنانچه توسط مرکز ارسال کننده انجام می شود باید در فرم ارسال غلظت آن ذکر گردد.

18.  برای محاسبه فاکتور ROMA اندازه گیری HE4 و CA125 بر روی نمونه بیمار ضروری است. چنانچه تست CA125 توسط مرکز ارسال کننده انجام می شود غلظت آن و نیز روش انجام به همراه نمونه HE4 در برگه مخصوص ارسال به پارسه اعلام گردد.

19.  نمونه تست تشخیص جنسیت حتما" توسط نمونه گیر خانم اخذ شده و در داخل ویال CBC ریخته شده و بدون جداسازی پلاسما به پارسه ارسال گردد.

20.  تست WBC cross Match نیاز به مشخصات فرد دهنده و گیرنده و گروه خون آنها دارد و از هر یک از افراد دهنده و گیرنده یک ویال CBC و 2 سی سی سرم نیاز می باشد.

21.  جهت تست الکتروفورز هموگلوبین یک نسخه از برگه CBC به همراه یک گسترش خون محیطی رنگ شده و یک ویال CBC حاوی حداقل 1 سی سی خون کامل ارسال گردد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران عزیز می رسانیم که به منظور جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات از تاریخ 92/09/11 در صورت عدم رعایت نکات زیر بخش پذیرش ارسالیها، نمونه های دارای مشکل را پذیرش نکرده و نمونه ها عودت داده خواهد شد.

لذا خواهشمندیم به کلیه پرسنل ذیربط موارد زیر جهت اجرا ابلاغ گردد:

1 –  حداقل حجم نمونه ارسالی اعم از سرم و پلاسما و خون کامل باید 1.5 cc باشد.

2 –  روی نمونه ها ی پلاسما حتما" باید کلمه پلاسما و نوع ضد انعقاد شامل EDTA یا سیترات سدیم قید شده باشد.

3 –  برای ارسال نمونه ها به هیچ وجه از میکروتیوب استفاده نشود، بلکه از لوله های گاما با درپوش مناسب و محکم استفاده شود.

4 –  در ورک لیست ارسالی حتما" سن بیمار قید شود.

5 –  در مورد تستهای خاصی که نیاز به اطلاعات تکمیلی نظیر حجم ادرار، جواب IgE یا CA-125  و نظایر آن می باشد حتما" هنگام ارسال، موارد در برگه ارسال درج گردند .

6 -  جهت نمونه های غربالگری حتما" از فرم آزمایشگاه پارسه بصورت پشت و رو استفاده شود و یا فرم مشابهی با سر تیتر همان آزمایشگاه تهیه شده و ضمنا" کلیه اطلاعات خواسته شده به همراه کپی سونوگرافی به همراه نمونه سرم ارسال گردد.

7 –  فرم ارسال نمونه ها ممهور به مهر آزمایشگاه ارسال کننده باشد.

8  – با در نظر گرفتن اینکه پروسه انجام هر یک از تستها در ساعات مشخصی از روز شروع می شود، در نظر داشته باشید که چنانچه نمونه پس از شروع پروسه آن تست به آزمایشگاه برسد امکان انجام آن تست در آن نوبت کاری وجود نداشته و انجام تست به نوبت کاری بعدی موکول خواهد شد.

9 – چنانچه نام بیمار بر روی نمونه، با نام بیمار در لیست درخواست همخوانی نداشته باشد نمونه مرجوع خواهد شد.

10 – از ارسال نمونه های همولیز و لیپمیک خودداری شود. 

11 – چنانچه نیاز به تغییر درخواست قبلی خود اعم از حذف یا اضافه نمودن آزمایش و یا تغییر اطلاعات بیمار دارید، حتما" مراتب بصورت مکتوب و از طریق فاکس به اطلاع همکاران ما در واحد ارسالی پارسه برسد.

12 – همکارانی که برای اولین بار نمونه ارسال می کنند جهت مشاهده جوابهای خود بر روی سایت پارسه ضمن تماس با واحد ارسالی نام کاربری و کلمه عبور خود را اخذ نمایند.

خاطر نشان می سازد که رعایت نکات فوق به نفع کلیه مراکز و بیماران آنها خواهد بود و ضمنا" میزان تنش و تماسهای مکرر را جهت رفع نقص و پیگیری های آن کاهش خواهد داد. لذا خالصانه از کلیه عزیزان و مسئولین محترم مراکز درخواست داریم تا دستورات لازم را به پرسنل مربوطه به منظور رعایت دقیق کلیه موارد صادر فرمایند.
  

لیست تستهای آزمایشگاه

نوشته شده توسط الهه محمدی on . Posted in تستهای تخصصی آزمایشگاه

 

 بیوشیمی  بیوشیمی ادرار و سم شناسی هماتولوژی سرولوژی و بیماریهای عفونی
General tests  Urine Biochemistry  Hematology  CRP (Qualitative)
F.B.S  Cr. Clearance CBC  CRP (Quantitative)
 2hr.pp  Urin 24 (Pro)  RBC Morphology  RF (Qualtitative)
 Bs (4pm)  Urin 24 (Ca , P)  Hb & HCT  RF (Quantitative)
 GTT & GCT  Urin 24 (Na , K)  ESR (1 St) ESR (2nd)  ASO
 BUN , Cr  Urin 24 (Cl)  Plateletes  Wright
 Chol , TG  Urin 24 (Mg)  Retic Count  Widal
 HDL-C  Urin 24(Amyl)  Direct Coombs  Coombs Wright
 LDL-C  Urin 24 (Urea)  Indirect Coombs  2ME
 VLDL-C  Urin 24 (Crea)  .Blood Group & Rh  Mono Test
 Uric Acid  Urin 24 (U.A)  LE cell  PPD
 Ca & P  Urin 24 (VMA)  G6PD  RPR (VDRL)
 Na , K , Li  Urin 24 (Citrate)  Malaria & Borellia  FTA
 Iron , TIBC  Urin 24 (Oxalate)  Golf Ball Appearing Cell  FTA - abs
 Mg & Cu  Urin Micro Albumin (Random & 24)  Hamm′s Test  HBs Ag
 Zn & Cl  eGFR  Water Suger Lysis Test  HBs Ab
 Total Protein Toxicology
 Sickelling Test  HBe Ag
 Serum Albumin  Opium Test
 Ab.Screen  HBe Ab
 .Alk.Ph  Morphin  Hb.Electrophoresis  HBc Ab (Total & IgM)
 Acid Ph.(Total)  Amphetamine  Hb A2  HCV Ab
 Acid Ph.(prostatic)  Methamphetamine  Hb F  HAV Ab (Total)
 (Bili(T & D  Codeine  Hb S  HAV Ab (IgM)
 AST (SGOT)  THC (Cannabis)
 Hb D  HIV (1&2) Ab
 ALT (SGPT)  Grass  Hb G  HIV p24 Ag
 CK & CK-MB  Crystal  Hb C  HDV Ab
 LDH  Methadone  Hb E  HEV Ab
 Amylase  Marijuana  Hb O HTLV(1&2) Ab
Special tests  Crack  Hb J Fasciola hepatica
 Aldolase  Tramadol  Heinz Body Staining Aspergilus Ag
 NGAL  Cocaine  Solubility Test Toxo (G,M,Avidity)
 HbA1c  TDM  Sucrose Hemolysis Test Rubella (G,M,Avidity)
 VMA  Digoxin  ADAMTS 13 Ag CMV (G,M,Avidity)
 Metanephrine  Digitoxin  ADAMTS 13 Auto Ab HSV 1+2 (G,M)
 Normetanephrine  Li Coagulation
H.pylori (G,A,M)
 Epinephrine  Phenobarbital B.T & C.T EBV (G,M)
 Sodium Valporate  Carbarnazepine PT with INR
EBV (VCA)
 Phenytoin  Phenytoin aPTT
 EBV (EBNA)
 Lamotrigine  Na Valproate
Fibrinogen
 VZV (G,M)
 Phenobarbital  Theophyline Protein.C
 Cryoglobulin
 Carbamazepine  Gentamycin Protein.S
 Cold Agglutinin
 Cyclosporine Level  Acetaminophen Anti Thrombin III
 Mumps (G,M)
 Dig.Level (ECL)  Tacrolimus FDP
 Measles (G,M)
 Blood Opiates  Cyclosporin D-Dimer
 Listeria (G,M)
 Cholin Estrase  آزمایشات ادراری و انگل شناسی
Lupus Anti Coagulant
 Brucella (G,M)
 Plasma Tyrosin Urinalysis APCR
 Toxocara canis
 Alpha - 1 AT Urinalysis Factor II Prothrombin (G20210A)
 TB (G,M)
 Transferin  Urin PH Factor V Leiden by PCR (G1691A & H1299)
 ASCA (G,A)
 Ceruloplasmin Urin Protein
MTHFR Mutation by PCR (A1298C & C677T)
 Mycoplasma (G,M)
 Haptoglobin Urin Specific Gravity PAI-1 (4G/5G)
 Chlamidia (G,M)
 Protein Electrophoresis Urin Ketone Factor XIII (V34L)
 Ecchinococcus
Serum Immuno Fixation Bence Jones Protein EPCR (A4600G & A4678C)
 Entomeba histolytica
Urin immuno fixation Urin volume اختلالات متابولیک
 Anti Hydatid
CSF Oligoclonal Band Dismorphic RBC  Metabolic Tests
 Lyme (G,M)
Apo A1 & Apo B Urobilinogen  Blood Amino Acids (HPLC)
 TB - IGRA (Quantiferon)
LP (a) Hemosiderin  Urin Amino Acids (HPLC)
 Anti Pneumococci
Lipase  Urinary Calculi Analysis  Urin Sugar TLC
 Anti Kala Azar
Troponin I  Parasitology  Plasma Ammonia
آزمایشات باروری و ناباروری
Gamma GT Stool Exam
 Plasma Lactate
Seminal Fluid
Alk.Phos Isoenzymes Occult Blood
 Blood Pyrovate
Semen Analysis (CASA)
ADA Scoatch Tape Test
 Urin Reducing Substances
Seminal Fructose
ACE Fat Droplets
DNPH test
MAR IgG
Beta 2 Microglobulin Undigested food
Urine Cystein MAR IgA
Plasma Homocystein .H.Pylori stool Ag
Urine Homocystein
MAR IgM 
Pre Albumin .Adenovirus Ag
 PKU  
Heavy Metals Clostridium difficile (TOXIN A , B)
 MSUD Post Coitus Test (PCT)
Pb , Ni .Cryptosporidium Parvum Ag
 Galactose (GALT)
Thrombophilic Panel (Chemistry)
Tin (Su.) Entamoeba Histolytica ELISA test
 Plasma Phenylalanin
Fibrinogen
Selenium Entrohemorrhagic E.coli 0 157
 Plasma Tyrosine
Protein C
Mercury (Hg) Giardia Lamblia  ELISA test
 Urinary Mucopolysaccharides
Protein S
Arsenin Rotavirus Antigen
 MPS Electrophoresis
Lupus Anti Coagulants
Antimony Verotoxin (Shiga Toxin) in stool
 Urinary 5-HIAA
FDP
Aluminium Leishman Bodies
 MMA Homocystein
Bismuth Sarcoptes scabiei
 Urine porphyrin
Thrombophilic Panel (Serology)
Cadmium ایمونولوژی و بیماریهای روماتیسمی و آلرژی
 New Born Screening Panel
ANA
Cobalt  ANA Hep2
Gaucher Anti ds ANA
Gallium ANA
Niemann Pick
ANCA
Indium FANA
Fabry
Anti Phosphilipids
Thalium Anti ds DNA
MPS I
Anti Cardiolipins
باکتری شناسی،قارچ شناسی Anti SS-A Sweat Test C3
Urin Culture Anti SS-B هورمون،تومورمارکرها،ویتامین ها   C4
Stool Culture Anti sn-RNP-c HORMONES CH50
Vaginal (DS,C) Anti-U170 T3 VDRL
Urethral (DS,C) Anti Sm T4 Pregnancy Care
Wound (DS,C) Anti Jo1 TSH PLGF-1 (Placental Growth Factor-1)
Ear Sec (DS.C) Anti Scl-70 T3 uptake & FTI ACTIM PARTUS
Eye Sec (DS,C) Anti Cenp-B Free T3 ACTIM PROM
Throat (DS,C) Anti RF (G,M) Free T4 (تشخیص پارگی زودرس کیسه آمنیون)
Nasal Swab (DS,C) Anti CCP rT3 (Reverse T3) Thrombophilic Panel (Genetics)
Nipple Sec (DS,C) Anti AMA-M2 Anti TPO Fac.II (Mutation G20210A
CSF &Other Body Fluid (DS,C) Anti LKM-1 TBG Fac.V (Leiden)H244R & G1691A
Sputum (DS) for BK Anti Smooth Muscle (ASM) Thyroglobulin MTHFR (A1298C & C677T)
Semen Culture c-ANCA (PR3) Anti Thyroglobulin Fac.XIII (V34L Mutation)
Blood Culture p-ANCA (MPO) LH Plasminogen Avtivator Inhibitor (4g & 5G  Alleles)
Prostatic Dis. Culture HLA B5,7,8,27,51,52 FSH Endothelial Protein C Receptor (A1 & A3 Alleles)
Sputum (DS,C) HLA DR Prolactin  Apo B (R3500Q Mutation)
UBT (Urea Breath Test) IgG Estradiol Beta Fibrinogen (A4556 Mutation)
Cryptococcus Ag in CSF IgG1&2&3&4 subclasses Testosterone Human Plateletes Ag (L33PMutation)
Leishman Bodies IgA Free Testosterone ACE (D Allele)
Sarcopts scabies IgM DHT Endothelial Nitric Oxide Synthase (C & T Alleles)
Direct Smear For Fungi IgE DHEA-SO4 Alpha Lymphotoxin (C804A Mutation)
Culture for Dermatophytes C3 Progesterone Others
Culture for Ureoplasma C4 Androstenedione Anti Sperm Ab. (serum)
Culture for Mycoplasma CH50 17OH Progesterone غربالگری دوران بارداری و
پاتولوژی و سیتولوژی
CIC uE3 (Striole) تشخیص بیماریها پیش از تولد و
PATHOLOGY
C1qC1q inhibitor SHBG  تشخیص جنسیت جنین
Tissue Pathology
Anti GBM Beta hcG  Maternal Serum Screening Comformatory Tests
RoutinE Stain (H & E)
t-TG (G,A) Beta hcG Titer Double Marker (سه ماهه اول )
Block & Slide Preparation
Gliadin (G,A) Free Beta hcG  Quad. Marker (سه ماهه دوم )
Consultation
Endomysial (G,A) PAPP-A  Integrated (ترکیبی یک نوبت جواب)
Bone Marrow Aspiration Pathology 
Anti Insulin 17KS  Sequential (ترکیب دو نوبت جواب)
Bone Marrow Biopsy Pathology    Anti GAD Cortisol  Amniotic Karyotype
Breast Pathology
.Anti Sperm Ab Growth Hormon Amniotic Qf-PCR
Core Needle Biopsy
 Anti MCV GH-Clonidin CVS QF-PCR
Leukocyte Myeloperoxidase
Anti Mullerian Hormon GH-L Dopa Fish or MLPA For Chromosomes 13,18,21,X,Y
Sudan Black B
Anti Cardiolipin (G,M) GH-Insulin Cell Free DNA (NIFTY or NIPT or PanoramaTM)
Periodic Acid Schiffer
Anti Phospholipids (G,M) GH-GTT PGTMB
Immunohistochemistry (IHC)
M2-PK PTH PGTMB
CYTOLOGY
Calprotectin ACTH
Pap Smear
Anti Pleteletes Insulin
Liquid Base
Anti Beta2 Glycoprotein (G,M) C-Peptide
E or Thin -Prep
Anti Pemphygus (IgG) Ferritin
FNA (Fine Needle Aspiration) 
Specific IgE for Food Allergens Gastrine
Urin Cytology
Specific IgE for Inhalation Allergens Adrenaline 
Body Fluid Cytology
IgG Food  Nor Adrenaline
Anti Ri Urinary free Cortisol  
Anti Hu Erythropoietin  
.Anti Neuoronal Ag Calcitonin  
 میکروب شناسی مولکولی میکروب شناسی مولکولی Osteocalcin  
 Infectious Diseases by PCR Methods Infectious Diseases by PCR Methods Procalcitonin (PCT)  
Mumps (Qualitative) HBV (Qualitative) Inhibin A (DIA)  
 Influenza type-A (Qualitaticve) HBV (Quantitative) Inhibin B  
 Influenza type-B (Qualitaticve) HBV Genotyping Renin  
 Parainfluenza type-1 (Qualitative) HBV Mutation (ILB28) Renin Activity  
 Parainfluenza type-2 (Qualitative) HBV Mutation (YMDD) CTX (Beta Cross Laps)  
 Parainfluenza type-3 (Qualitative) HCV (Qualitative) IGF-1  
 Parainfluenza type-4 (Qualitative) HCV (Quantitative) IGF-BP3  
 Human Respiratory Syncutial Virus type-A HCV Genotyping Tumor Markers  
 Human Respiratory Syncutial Virus type-B  HDV (Qualitative)  CEA  
 Coronavirus OC43 (Qualitative) HPV Detection & Genotyping (32 Genotypes)  AFP  
 Coronavirus 229E (Qualitative)  HIV (Qualitative)  CA 15-3  
 Metapneumovirus (Qualitative) HIV (Quantitative)  CA 19-9  
 Adenovirus (Qualitative) CMV (Qualitative)  CA 125  
 Chlamidophila pneumonia (Qualitative) CMV (Quantitative)  CA 72-4  
 Mycoplasma pneumonia (Qualitative) MTB (Qualitative)  Cyfra 21-1  
 Legionella pneumophila (Qualitative) MTB (Quantitative)  HE4 (ROMA Factor)  
Neisseria meningitidis (Qualitative) HSV 1&2 (Qualitative)  PSA  
 Listeria monocytogenes (Qualitative) HSV 1&2 (Quantitative)  Free PSA  
 Borellia borgdorferi (Qualitative) EBV (Qualitative)  NSE  
 Candida albicans (Qualitative) EBV (Quantitative)  S100  
 Chlamydia trachomatis (Qualitative) Brucella (Qualitative) UBC (NMP22)  
 Mycoplasma genitalium (Qualitative) Brucella (Quantitative) Vitamins  
 Neisseria gonorrhea (Qualitative) Rubella (Qualitative)  Vit D3  
 Bordetella pertissis (Qualitative) Rubella (Quantitative)  25OH Vit D  
 Treponema palidum (Qualitative) VZV (Qualitative)  Vit B12  
 Toxoplasma gondii (Qualitative) HHV6 (Qualitative)  Vit E  
Entrovirus (Qualitative)  Vit C  
LCMV (Qualitative) Folic Acid  

 

ژنتیک و تشخیص مولکولی (بخش اول) ژنتیک و تشخیص مولکولی (بخش دوم) ژنتیک و تشخیص مولکولی (بخش سوم)
Anti Cancer Drugs Methabolism  Blood Cancer Tests
 Thrombophilic Tests in Miscarriage & Stork
 UGT1A1 whole genome study,Irinotecan Hypersensitivity  APL  FAC II
 Thiopurin S-Methyltransferase (TPMT) Gene Mutation Analysis APL Translocations Panel
FAC V Leiden
 DPD (DPYD) Gene Mutation Screening  PML/RARA Quantitative T(15,17)(q22,q21)
MTHFR (C677T & A1298C)
 TYMS Sequence Analysis-5FU Toxicity Screening MPD
FAC XIII
 Warfarin Dosing & Genotyping MPD Translocations Panel
EPCR
 Methotrexate Sensivity Test JAK2 V617F Mutation Detection
Plasminogen  Activator Inhobitor 1 (PAI-1)
 Targeted Therapy JAK2 Exon 12 Mutation Analysis
ENOS
 BCR/ABL Qualitative,Diagnostic Assay CLL
Apo E genotyping
Targeted therapy Panel (research use only) 13q deletion quantitative assay
ACE genotyping
 Predictive Markers assay 11q deletion quantitative assay   Beta Fibrinogen (BGF) (-455)
 HER2 Amplification Analysis  17p deletion quantitative assay Infertility
 JAK2 V617F Mutation Detection Trisomy 12 assay quantitative assay
Y Chromosome microdeletions (AZF)
 Anti - Cancer Drug Sensitivity c-Myc quantitative amplification assay
Androgen Receptor gene mutations (Testicular Feminization)FOXL2,NOBOX & QM gene mutation in Premature Ovarian Failure
 Oncotype :IGVH Mutation Analysis
FSH receptor gene mutations
 BRAF Mutation Screening in NSCLC t(11,14) with BCL1-IGH rearrangement
Common Hereditary Disorders
 KRAS Gene,Mutations within codon 12 and 13 t(14,18) with BCL2-IGH rearrangement   G6PD gene common mutations
 P13K Mutation Screening Lung Cancer Tests
PIGA gene mutations in Paroxysmal nocturnal h
 Breast Cancer Tests ALK (2p23)Rearrangement
ATM gene common mutation in Ataxia telangiectasia
 Predictive Markers assay EGFR Mutation Analysis in NSCLC 
Hereditary Hemochromatosis (c282Y & H63D mutation)
 Oncotype KRAS Gene,Mutation within codon 12 and 13
SMN 1&2 gene Variations in Spinal Muscular Atrophy
 HER2 Amplification Screening Lung Cancer Gene Expression study (research use only)
Connexin 26&30 mutation in familial hearing loss
 Breast Cancer CSC and EMT Biomarker (research use only) Colorectal Cancer Tests
FMF (familial Mediterranean Fever)
 Prognostic Marker assay (research use only)  KRAS Gene,Mutations within codon 12 & 13
CFTR gene common mutation (ΔF508) in Cystic Fibrosis
 EGFR Signaling assay BRAF Mutation (T1799A) Analysis by PCR and Sequencing
A1AT genotyping
 Chemotherapy resistance assay (research use only) EGFR MutationAnalysis in NSCLC
Celiac Disease
 Apoptosis Markers assay (research use only) Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer (HNPCC)Screen
 Diabetes Panel
 Molecular Tumor Classification (research use only) MLH1 Mutation Screen
Insulin gene mutations
 Angiogenesis Markers Panel MSH6 Mutation Screen   Insulin receptor gene mutations
 Targeted therapy Panel (research use only) MLH1/MSH2 Mutation Screen   Alzheimer Panel
Metastasis Markers assay (research use only) MSH2 Mutation Screen  APO E haplotype
Blood Cancer Tests  EPCAM Deletion Analysis
ACE allelic variation
Leukemia APC Comprehensivefor Familial Adenomatous Polyposis
Infarction Panel
Leukemia Translocations Panel MUTHY (MYH) Sequence
Hemorrhagic & Ischemic risk factors in Brain Infection
 Leukemia Mutations Panel PMS2 Comprehensive Sequence & Deletion Duplication Analysis
Restenosis chance after angioplasty
Leukemia genes expression profiling (research use only) Thyroid Carcinoma Tests
Paroxonase genotyping
AML  Multiple Endocrine Neoplasis Type 2 (2A,2B,FMTC) Mutation Screen
Miscellaneous
AML Translocations Panel BRAF Mutation (T1799A) Analysis by PCR and Sequencing
PGTMB(Prenatal Gender Testing on Maternal Blood)
NPM1 Mutations Screening RET proto-oncogene mutation in MTC
PTEN gene mutation in Cowden Syndrome
 9q deletion quantitative assay Other Cncer Tests
CAH (21-hydroxylase gene mutations)
 c-KIT, Mutation Analysis,Exon 8,9,11&13 Melanoma
QF-PCR For Trisomy 21,18 and 13
 t(8,21)(q22,q22) with AML1-ETO fusion gene BRAF V600 Mutation
TFPI & tPA common mutations
del(1)(p32,p32) with SIL-TAL1 fusion gene c-KIT,Mutation Analysis,Exon 8,9,11&13
CML c-KIT,Mutation Analysis,Exon 17 
CML Translocations Panel Gastrointestinal Stromal Tumor
BCR/ABL Qualitative,Diagnostic Assay c-KIT,Mutation Analysis,Exon 8,9,11&13
BCR/ABL,p190 3.BCR/ABL,p190,Quantitative,Monitoring Assay PDGFR,Mutation Analysis,Exon12,14&18
BCR/ABL,p210 3.BCR/ABL,p210,Quantitative,Monitoring Assay Prostat Cancer
BCR/ABL,Tyrosine Kinase Inhibitor Resistance,Kinase Domain Mutation Screen  PSA &PSM Gene expression
  RANSEL common Mutation (HPC)  
  PCA3  

 

پانل بیماریهای ژنتیکی به روش نسل جدید تعیین توالی
1) Whole exome sequencing
2) Screening of 12 common genetic diseases
(premarriage and preconception screen)
3) Screening of common mutations for 600 genetic diseases
4) Screening of common mutations for 100 genetic diseases
5) NGS for cancers
Female hereditary cancer panel (16 cancer)
Male hereditary cancer panel (15 cancer)
Breast and ovarian cancer (21 genes)
Breast and ovarian cancer (2 genes)
(BRCA1 & BRCA2)
Gastric Cancer (7 genes)
Renal Cancer (4 genes)
Prostat Cancer (7 genes)
Multiple endocrine neoplasia (3 genes)
Thyroid Cancer (2 genes)
Parathyroid carcinoma (2 genes)
Neurofibromatosis (2 genes)
Pheochromocytoma (8 genes)
Familial paraganglioma (4 genes)
Retinoblastoma (1 genes)
Melanoma (2 genes)
Chondrosarcoma (2 genes)
Pancreatic Cancer (2 genes)
Endometrial Cancer (5 genes)
6) NGS for other diseases
Neuromuscular & skeletal diseases
Elderly diseases of nervous system
Metabolic diseases
Monogenic diabetes
Renal disorders
Intelectual disabilities
Short stature
Sex development
Inherited disease of other organ systems